Nhật Ký WOIM (đang cập nhật)

12/2/2012 6 năm đánh dấu ngày WOIM ra đời. WOIM đã trải qua rất nhiều thăng trầm, cũng như nhiều sự kiện đáng nhớ. Thật sự khi nhìn lại, mình vui vì đã tạo ra và duy trì được WOIM cho đến ngày hôm nay. Mặc dù nó chưa...